Pytloun Hotel
+420 774 484 001
Dárkové poukazy

O nás Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY HOTELŮ A PENZIONŮ PYTLOUN

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky poskytování ubytování upravují vzájemná práva a povinnosti   mezi poskytovatelem ubytování (dále jen ubytovatel) a objednatelem ubytování (dále jen objednatel a společně s ubytovatelem dále jen strany).

1.2. Tyto podmínky se vztahují na veškeré služby poskytované pod jednotnou obchodní značkou Pytloun mezi ubytovatelem a objednatelem.

II. Rozsah ubytování a služeb

2.1. Ubytovatel poskytne objednateli ve sjednaném termínu ubytovací služby v příslušném typu ubytovacího prostoru s odpovídající kategorizací v ubytovacím zařízení ubytovatele.

2.2. Ubytovatel poskytne objednateli ubytovací kapacitu a služby za účelem ubytování.

2.3. Ubytovatel je povinen odevzdat objednateli sjednané prostory ve stavu odpovídajícím požadavkům objednatele a způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a dalšími službami.

III. Cena

3.1. Objednatel se zavazuje za poskytnutí ubytování a služeb podle smlouvy zaplatit ubytovateli cenu specifikovanou pro jednotlivé typy ubytovacích prostor a služeb.

3.2. Pokud byla cena ubytování a služeb specifikována samostatným ceníkem, který je připojen ke smlouvě jako její nedílná příloha, pokládá se tento ceník za dohodnutou cenu ubytování a služeb platnými dle smlouvy.

IV.  Splatnost ceny

4.1. Úhrada částky za ubytování a služby bude provedena dle písemné objednávky těmito možnými způsoby

4.1.1. u větších skupin (více jak 4 pokoje) zálohou ve výši 50% z celkové částky za objednané ubytování a služby před nástupem ubytování s doplatkem dle přesného vyúčtování v poslední den ubytování

4.1.2. uhrazením celkové částky za objednané ubytování a služby v hotovosti či platební kartou před nástupem ubytování

4.1.3. poukázáním celkové částky za objednané ubytování a služby na účet ubytovatele před nástupem ubytování

4.1.4. poslední den ubytování v případě, že objednavatel stvrdí svým podpisem ubytovací voucher, avšak za předpokladu garance platební kartou, nebo platby vratné zálohy na užívání hotelových služeb.

V. Práva a povinnosti objednatele

5.1.  Objednatel má tyto základní práva

5.1.1. právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb

5.1.2. právo být seznámen s případnými s případnými změnami služeb a ceny

5.1.3. právo zrušit svoji účast před nástupem na pobyt odstoupením od ubytování za     podmínek podle článku VI. smlouvy  

5.1.4. právo na reklamaci ubytování a služeb v souladu s reklamačním řádem dále uvedeným

5.1.5. právo na ochranu dat uvedených v objednávce před nepovolanými osobami

5.2.  Objednateli dále náleží tyto povinnosti

5.2.1. bez zbytečného odkladu sdělovat ubytovateli své stanovisko k případným změnám v   podmínkách a obsahu sjednaných služeb

5.2.2. dodržovat ubytovací řád daného zařízení

5.2.3. uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v ubytovacím zařízení, kde čerpal ubytovací služby zajištěné dle smlouvy

5.2.4. uhradit částku za poskytnuté ubytovací služby

VI. Zrušení pobytu, smluvní pokuty

6.1. Objednatel je oprávněn od ubytování odstoupit bez udání důvodu formou písemného oznámení ubytovateli nejpozději 7 dnů u jednotlivé rezervace a 30 dnů u skupinové rezervace (více jak 4 pokoje) před plánovaným nástupem ubytování. V tomto termínu nevzniká ubytovateli právo na úhradu jakýchkoliv poplatků. Právo na úhradu jakýchkoliv poplatků nevzniká ubytovateli rovněž v případě zrušení smlouvy z důvodu neodvratitelné události (např. přírodní pohroma, válečný konflikt).

6.2. Pro případ odstoupení od ubytování po termínu uvedeném v odstavci 6.1. těchto podmínek za strany objednatele, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích, si smluvní strany sjednávají tyto podmínky:

6.2.1. odstupné ve výši 30% z celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení     od ubytování v termínu 30 dnů před nástupem ubytování, (platí pouze u skupinových rezervací- více jak 4 pokoje)

6.2.2. odstupné ve výši 50% z celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení     od ubytování v termínu od 7 do 3 dnů před nástupem ubytování

6.2.3. odstupné ve výši 75% z celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení     od ubytování v termínu od 72 do 24 hodin před nástupem ubytování, nebo cena za první    noc     (vyšší obou hodnot)

6.2.4. odstupné ve výši 100% z celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování ve lhůtě kratší než 24 hodin před nástupem ubytování

6.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od ubytování v případě porušení právních povinností i obecně závaznými právními předpisy ze strany ubytovatele, zejména v případě, že ubytovatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 6.4. podmínek. Ubytovatel nese v takovém případě odpovědnost za škodu objednateli vzniklou a je povinen vrátit objednateli již přijatá plnění.

6.4.     Ubytovatel se zavazuje informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které by mohly mít za následek nesplnění jeho závazků. Ubytovatel se dále zavazuje kdykoliv na žádost objednatele hodnověrným způsobem prokázat, že má k dispozici pro objednatele ubytovací kapacity, přičemž objednatel je oprávněn stanovit způsob, jakým bude tato skutečnost prokázána. Nedodržení této povinnosti je důvodem k odstoupení od ubytování ze strany objednatele s tím, že ubytovatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv plateb a vrátí již poskytnutá plnění.

6.6.     V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, má objednatel nárok na bezodkladné odstranění závady a slevu z ceny plnění odpovídající míře porušení smlouvy ubytovatelem. Vadné plnění oznámí objednatel ubytovateli bez zbytečného odkladu, obě strany o vadném plnění sepíší záznam s uvedením opatření k nápravě nebo výši slevy. Objednatel je povinen veškeré své výhrady neprodleně sdělit, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Opomene-li objednatel z vlastní viny na nedostatek poukázat, nárok na slevu zaniká. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

VII. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

7.1. Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

VIII. Platnost

8.1. Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" platí pro účastníky pobytu ve všech hotelech, penzionech a ubytovnách vystupujících pod jednotnou značkou PYTLOUN.

8.2. Vstupují v platnost dne 1.1.2007 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem, odesláním elektronické rezervace z internetových stránek, podepsáním ubytovacího voucheru, podepsáním prodejního dokladu, projevem své vůle psanou formou, objednávkou ubytování či potvrzením ubytování elektronickou cestou, e-mailem.
 

Zpracovávám...